Франция 2013

Это интересно

(кликните на значок , чтобы увеличить)Видео

Фото

Интервью

Эн хаврин амрлһнд Кичиковин нертә Хальмг гимназин «Цагда» ансамблин орлцачнр Францд болсн «Парижские звезды» гидг делкән орн-нутгин фестивальд орлцсмн. Эн марһана куцлнь : цуг орн-нутгудын иньгллтин төр, олн келн улсин сойлыг делгрүллһн. Эн фестивалин жюрин гешүд-дамшллта сойлын көдләчнр, «Интер Франц» гидг Әрәсән – Францин ниицәнә элчнр орсмн. Хойр зун орлцачнр Казахстанас, Якутяс, Уралас болн нань чигн һазрас ирсн билә, теднәс мана ансамбль өвәрц ду-бииһәрн йилһрәд, айта кевәр билг-эрдмән үзүлв.

Тегәд, «фольклор»гидг номинацд түрүн девсӊгин лауреатын дипломар, «претворение национальных традиций» гидг номининацд лауреатын дипломар болн дииләчин кубкар ачлгдввидн. Хәрҗ ирсн хөөн электрон поштар ханлтын бичг муниципалитетас авувидн. Эн диилвр манна күүкд җивр урһаҗ, цааранднь нань чигн хальмг Таӊһчин нер дуудулх урмд өгв.

Эн фестиваль пасхин сән өдрлә давулгдв, кесг кецү сәәхн францин һәәхмҗтә һазр эн нәәрин өдрмүдлә бтдн үзүвидн: Эйфелева башнь, Лувр, Елисейские поля, кесг бәәшӊгүд, талвӊгуд манна седкл авлв. Сөөһәр Сена һолар кермәр йовад, электрон гид кесг келәр маднд зуучлһ давулв.

Мана күүкдт Диснейленд йир таасгдв! Дәкәд чигн йовх саната. Хеменгуэйин келсәр «Париж-оньдин чамта бәдг байр!» Орчлӊгин балһсдас әмтнд йилһән дурта балһсн – Париж болҗ медгдв! Ода болхла, Германьд йовх үрвр бидн ивувидн, манна гимназин күүкд эврәннь Хальмг сойлдан, төрскн келндән хару, гимназян төгсәһәд, ик сурһульд чигн, кех көдлмшт чигн дассн ду-бииһән мартшго, цааранднь өргҗүлһ гиҗ иткҗәнәвидн.

Презентации